Právní doložka

1. Vymezení pojmů

1.1. Databáze je souhrn nálezů cévnatých rostlin zaznamenaných na území Severomoravského kraje a ostatního území České republiky, kterou pořizuje a spravuje Pořizovatel databáze pod názvem Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS, a která je umístěná na doméně www.nalezovka.cz.
1.2. Pořizovatelem databáze je Petr Kocián.
1.3. Autorem softwarového řešení je Vladimír Hans a softwarové řešení je chráněno příslušnými ustanoveními autorského práva.
1.4. Autorem nálezu je ten, kdo je uveden v Databázi jako nálezce.
1.5. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která pomocí počítačové nebo jiné obdobné sítě přistupuje k Databázi umístěné na doméně www.nalezovka.cz.
1.6. Nálezem je nález cévnaté rostliny na území České republiky, který byl zapsán do Databáze.

2. Práva a povinnosti při užívání Databáze

2.1. Pouze Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.
2.2. Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům Pořizovatele databáze, není dovoleno.
2.3. Autor nálezu je vlastníkem nálezu zapsaného do Databáze. Bez písemného předchozího svolení Autora nálezu není dovoleno nález zapsaný do Databáze jakkoli využívat, zejména dále publikovat v jakékoliv podobě, sdělovat, šířit jakýmikoliv prostředky, zařazovat do jiné databáze nebo kompilovat.
2.4. Pořizovatel databáze nenese odpovědnost za správnost dat, které jsou v Databázi zapsány Autorem nálezu. Autor nálezu je odpovědný za věcnou správnost nálezu.
2.5. Uživatel může Databázi užívat pouze běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a nesmí způsobit újmu oprávněným zájmům Pořizovatele databáze, a nesmí způsobit újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v Databázi.
2.6. Uživatel přístupem na doménu www.nalezovka.cz souhlasí s výše uvedenými pravidly pro užívání Databáze.

V Novém Jičíně dne 1.1.2015.

 

TOPlist
TOPlist