Vítejte!

Nacházíte se na stránce Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (ND MSP ČBS).

Nálezová databáze je důležitým nástrojem pro znalost druhového rozšíření na daném území a má za cíl napomoci floristickému probádání území a zároveň sjednotit nyní roztříštěné exkurzní zápisky, soukromé databáze či literární zdroje zaměřené na území Severomoravského kraje.

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky.

Podpora floristického zkoumání je jedním z cílů Moravskoslezské pobočky ČBS a ND MSP ČBS chce být jedním z nástrojů k jeho naplnění.

 

O Nálezové databázi

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky.

Do Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS se zapisují nálezová data především z těchto zdrojů: (a) terénní zápisky jednotlivých nálezců, (b) nálezy publikované v regionální literatuře, (c) nálezy obsažené v manuskriptech nálezců.

Taxonomické pojetí a nomenklatura rostlin v Nálezové databázi Moravskoslezské pobočky ČBS se řídí aktuálním Klíčem ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2019).

Lokalizace nálezů v Nálezové databázi Moravskoslezské pobočky ČBS je založena na souřadnicovém systému GPS (WGS-84) a lokality jsou zařazeny do polí mapovací sítě středoevropského síťového mapování (Slavík 1971).

 

Kontakt

Připomínky, náměty nebo dotazy k ND MSP ČBS můžete zasílat na nalezovkagmail.com.

 

Spolupráce

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS je prozatím v beta (testovacím) provozu, tj. do databáze mohou v současné době přispívat pouze vybraní členové Moravskoslezské pobočky ČBS (Zapisovatelé) a není tedy určena pro širokou ani odbornou veřejnost.

 

O vzniku databáze

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS pracuje na webové aplikaci Vratička vytvořené V. Hansem, která navazuje na Nálezovou databázi JČP ČBS (blíže zde). Webová aplikace Vratička má za cíl vytvořit platformu pro zápis botanických dat pro potřeby jednotlivých poboček ČBS. V současné době je v provozu verze Vratičky (verze 2018-05-16/2.15), která je používaná právě Nálezovovou databází Moravskoslezské pobočky ČBS. Vývoj Vratičky bude dále pokračovat.

 

 

Právní doložka

1. Vymezení pojmů

1.1. Databáze je souhrn nálezů cévnatých rostlin zaznamenaných na území Severomoravského kraje a ostatního území České republiky, kterou pořizuje a spravuje Pořizovatel databáze pod názvem Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS, a která je umístěná na doméně www.nalezovka.cz.
1.2. Pořizovatelem databáze je Petr Kocián.
1.3. Autorem softwarového řešení je Vladimír Hans a softwarové řešení je chráněno příslušnými ustanoveními autorského práva.
1.4. Autorem nálezu je ten, kdo je uveden v Databázi jako nálezce.
1.5. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která pomocí počítačové nebo jiné obdobné sítě přistupuje k Databázi umístěné na doméně www.nalezovka.cz.
1.6. Nálezem je nález cévnaté rostliny na území České republiky, který byl zapsán do Databáze.

2. Práva a povinnosti při užívání Databáze

2.1. Pouze Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.
2.2. Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům Pořizovatele databáze, není dovoleno.
2.3. Autor nálezu je vlastníkem nálezu zapsaného do Databáze. Bez písemného předchozího svolení Autora nálezu není dovoleno nález zapsaný do Databáze jakkoli využívat, zejména dále publikovat v jakékoliv podobě, sdělovat, šířit jakýmikoliv prostředky, zařazovat do jiné databáze nebo kompilovat.
2.4. Pořizovatel databáze nenese odpovědnost za správnost dat, které jsou v Databázi zapsány Autorem nálezu. Autor nálezu je odpovědný za věcnou správnost nálezu.
2.5. Uživatel může Databázi užívat pouze běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a nesmí způsobit újmu oprávněným zájmům Pořizovatele databáze, a nesmí způsobit újmu autorovi ani nositeli práv souvisejících s právem autorským k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v Databázi.
2.6. Uživatel přístupem na doménu www.nalezovka.cz souhlasí s výše uvedenými pravidly pro užívání Databáze.

V Novém Jičíně dne 1.1.2015.

 

 

Pomůcky

Karty determinačně obtížných nebo jinak zajímavých taxonů:

Karty druhů


Praktické pomůcky k určování:

Kúr P. & Ducháček M. (2016): Rod kuřinka (Spergularia) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 5: 47–54. – www odkaz

Hroneš M. (2015): Okruh kamejky rolní (Buglossoides arvensis agg.) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4: 39–42. – www odkaz

Hlisnikovský D. (2014): Hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale) – výzva ke sledování. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 61–63. – www odkaz

Kocián P. (2013): Praktické poznámky k určení: kakost nachový (Geranium purpureum). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2: 54–55. – www odkaz


Checklisty, Červené seznamy cévnatých rostlin, katalogy zavlečených rostlin (republikové a regionální):

Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic [Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky (2012)]. – Preslia 84: 647–811.

Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition [Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání]. – Preslia 84: 631–645.

Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda 18: 1–166.

Sedláčková M. & Plášek V. (eds) (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 97–120.

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74: 97–186.


Informační materiály k floristickým kurzům, které proběhly na území působnosti pobočky:

Dančák M., Lustyk P., Pavelka J., Popelářová M., Tkačíková J., Vašut R. J. & Wolfová J. (2008): Floristický kurz České botanické společnosti, Vsetín 2008 – Informační materiál pro účastníky. – Česká botanická společnost, Praha.

Sedláčková M. (1999): Informační materiály pro účastníky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně 4.-10. července 1999. – Floristická sekce České botanické společnosti, Praha.

 


Excerpované zdroje v ND MSP ČBS:

seznam excerpovaných zdrojů

 

TOPlist

 

TOPlist